Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

BHCC Logo

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ»

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021

 

Ι. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Μαρτίου 2021 και τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ισχύοντος Καταστατικού (αριθμός καταχώρησης στο Πρωτοδικείο Αθηνών 2172/1995) καλούνται τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα έναρξης 13.00 μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό οριζόμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, τα μέλη καλούνται σε Επαναληπτική Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση, χωρίς νέα πρόσκληση αλλά με ενημέρωση όλων των μελών μέσω e-mail, 

τη Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου 2021

και ώρα έναρξης 17.00

που θα λάβει χώρα πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς τα συμμετέχοντα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.8 του Ν. 4712/2020 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Εκλογή Προέδρου και  δύο Γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν της διαπίστωσης της καταστατικής απαρτίας από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Θέμα 2οΈκθεση Πεπραγμέvωv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ για το έτος 2020

Θέμα 3ο: Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2020

Θέμα 4ο: Έκθεση τωv Ελεγκτώv

Θέμα 5ο: Απαλλαγή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και τωv Ελεγκτώv από κάθε ευθύvη για το έτος 2020.

Σημείωση: Τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και αφορούν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν έγκαιρα στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, προκειμένου να λάβετε γνώση αυτών.

Σε περίπτωση που δεν σχηματισθεί απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, θα θέλαμε να συστήσουμε (όπως συνήθως γίνεται) στα μέλη που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να λάβουν υπόψη τη δεύτερη ημερομηνία, της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου 2021, 17.00.

Annual Report 2021

 

ΙΙ.  Διαδικασία και προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γεvική Συvέλευση έχουν τα  μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (εξόφληση των ετήσιων συνδρομών) προς το Επιμελητήριο μέχρι και το τρέχον έτος 2021 το αργότερο έως και την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, 17.00.

Τα μέλη που είναι νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με εκπρόσωπό τους δεόντως εξουσιοδοτημένο γραπτώς να ασκεί το δικαίωμα ψήφου τους σύμφωνα με το υπόδειγμα εξουσιοδότησης Proxy (A). Οιοδήποτε μέλος, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερο, δικαιούται να αντιπροσωπευτεί από άλλο ταμειακά ενήμερο μέλος του Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα εξουσιοδότησης Proxy (B)Και τα δύο Proxies παρέχουν το δικαίωμα ψήφου σε όλα τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.


Επισημαίνεται ότι:

  • μέλος, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, μπορεί να εκπροσωπήσει έως και δύο (2) - το ανώτερο - ενήμερα απόντα μέλη.
  • όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο νόμιμος εκπρόσωπος της νομικής οντότητας θα πρέπει να υπογράψει δεόντως και να βάλει την εταιρική σφραγίδα στο Proxy.
  • Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις (proxies) πρέπει να σταλούν σκαναρισμένες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με ταχυδρομική αποστολή courier ή να παραδοθούν αυτοπροσώπως (κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το προσωπικό του Επιμελητηρίου εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊου), Προς: Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 25, 1ος όροφος, 106 74 Αθήνα, τηλ.: 210 72 10 361, υπόψιν: κας Λίνας Δέδε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή/και κας Λουΐζας Στέφα L.Stefa@bhcc, το συντομότερο δυνατό πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο έως και την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, ώρα 17.00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής). Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές εξουσιοδοτήσεις.

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε με το προσωπικό του Επιμελητηρίου ότι έχει παραληφθεί η απαιτούμενη εξουσιοδότηση (Proxy) από το Επιμελητήριο και ότι είναι δεόντως συμπληρωμένη, και εφόσον αφορά νομικό πρόσωπο, επιπλέον σφραγισμένη.

Ο έλεγχος  των εξουσιοδοτήσεων (proxies) και της ταμειακής ενημερότητας των μελών θα γίνει πριν την Γενική Συνέλευση με σκοπό την απαραίτητη προετοιμασία και την έγκαιρη αποστολή του κωδικού της συμμετοχής/άσκησης δικαιώματος ψήφου και των τεχνικών οδηγιών της τηλεδιάσκεψης.

 

ΙΙΙ. Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου, αποδέχονται τη χρήση και διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail, τηλέφωνο, τυχόν ιδιότητα εκπροσώπου νομικού προσώπου). Τα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα δικαιώματα εκάστου συμμετέχοντος περιγράφονται στο παράρτημα της αίτησης εγγραφής μέλους του Επιμελητηρίου.

 

ΙV.  Τεχνικές Οδηγίες για την Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Η φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με ψηφιακό τρόπο, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κάθε μέλος δύναται να συμμετάσχει και ψηφίσει εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση, χωρίς φυσική παρουσία, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας EVENTORA, μετά την απαραίτητη διαδικασία πιστοποίησης του δικαιώματος συμμετοχής τους.

Τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου που θα έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, θα λάβουν εγκαίρως έναν προσωπικό σύνδεσμο στο e-mail τους που θα έχουν δηλώσει με το οποίο θα εισέλθουν στην πλατφόρμα της EVENTORA και θα ψηφίσουν επί των επιμέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Μέλη τα οποία έχουν προσκομίσει εξουσιοδότηση (proxy) εκπροσώπησης άλλου μέλους θα ψηφίσουν επί των επιμέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με τον ίδιο προσωπικό σύνδεσμο που θα έχουν ήδη λάβει.

Οι αναγκαίες αναλυτικές τεχνικές οδηγίες θα αποσταλούν έγκαιρα στους συμμετέχοντες, ενώ επιπρόσθετα και το Προεδρείο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα παρέχει επιπλέον διευκρινίσεις κατά τη Γενική Συνέλευση.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου 210 72 10 361, με την κα Λίνα Δέδε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή την κα Λουΐζα Στέφα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Επίσης, κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί helpdesk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στα μέλη και στους εκπροσώπους τους στο τηλέφωνo 210 72 10 361.

 

V. Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρακαλούμε όποια μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, είτε ως Πρόεδρος είτε ως ένας εκ των δύο Γραμματέων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτά στο Επιμελητήριο (μέσω αποστολής e-mail, στις κυρίες Λίνα Δέδε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή την κα Λουΐζα Στέφα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως την Παρασκευή 16  Απριλίου 2021, καταληκτική ώρα 17.00, ώστε να ακολουθήσει η κατάλληλη τεχνική προετοιμασία μέσω της πλατφόρμας EVENTORA.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να βρίσκεται με τη φυσική του παρουσία στα γραφεία του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου όπου θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Δεν κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία των δύο Γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

 

VI. Διαδικασία Ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων

Τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους ψηφίζοντας εξ αποστάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης μέσω της πλατφόρμας Eventora. Τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν επιλέγοντας μία από τις κατωτέρω τρεις επιλογές κλικάροντας το αντίστοιχο κουτάκι/box στην οθόνη τους:

  • Ναι / Εγκρίνω
  • Όχι / Δεν εγκρίνω
  • Λευκό

Για την έγκριση της εκλογής των μελών του Προεδρείου της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει φανερή ψηφοφορία κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία τα μέλη του Επιμελητηρίου θα ψηφίζουν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας EVENTORA για την αποδοχή της εκλογής των τριών υποψηφίων μελών του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

 

VII. Διαδικασία Υποβολής Ερωτήσεων από τα μέλη, που θα συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση.

 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μόνο γραπτώς ερωτήσεις μέσω εργαλείου chat, όπου στο τέλος της ερώτησης θα φαίνεται το όνομα και το επώνυμό τους. Οι ερωτήσεις θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης και θα είναι ορατές σε όσους συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση.

 

Αγαπητά μέλη,

Ευχαριστούμε θερμά και θα χαρούμε ιδιαίτερα για τη συμμετοχή σας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου μας.

 

Με εκτίμηση,

Άννα Καλλιάνη                 Kyriacos Evangelou

Πρόεδρος                         Πρόεδρος

FaLang translation system by Faboba