Ν.3299/2004 Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση

Περίληψη

Επιχειρηματικές δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου για τα κίνητρα επενδύσεων Ο Επενδυτικός νόμος εφαρμόζεται σε εταιρείες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στους ακόλουθους τομείς: 

• στην Πρωτογενή παραγωγή (π.χ. θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας κλπ.). 
• στη Δευτερογενή παραγωγή (π.χ. βιομηχανία, ενέργεια κλπ). 
• στην Τριτογενή παραγωγή:
- τουρισμός (ξενοδοχειακές μονάδες, συνεδριακά κέντρα, τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες), θεματικά πάρκα, γήπεδα του γκολφ, αξιοποίηση ιαματικών πηγών, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισμού υγείας, κέντρα προπονητικού - αθλητικού τουρισμού κλπ).
- άλλες υπηρεσίες (π.χ. εργαστήρια εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας, εμπορικά κέντρα, ανάπτυξη λογισμικού, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, διαμετακομιστικά κέντρα κλπ.). Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου, χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες και περιγράφονται λεπτομερώς (βλέπε ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ). Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται, και υπάγονται σε άλλα μέσα παροχής κινήτρων, είναι επίσης σημειωμένες. Διαίρεση της επικράτειας σε περιοχές Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, η Επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις περιοχές, ως εξής:

• ΠΕΡΙΟΧΗ Δ': Η περιοχή Δ' διαιρείται στις υποπεριοχές Δ1, Δ2 και Δ3 ως εξής: 

Δ1: Περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της Διοικητικής Περιφέρειας της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σε απόσταση έως 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, τον Νομό Δωδεκανήσου πλην της περιοχής που καθορίζεται από την υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης της Ρόδου, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991. 
Δ2: Περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου σε απόσταση έως 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι και οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991. 
Δ3: Περιλαμβάνει τους Νομούς της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου). 
• ΠΕΡΙΟΧΗ Γ': Περιλαμβάνει τη Ζώνη Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής, όπως αυτή καθορίστηκε με την 37349/5.11.1991 (ΦΕΚ 950 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, καθώς και τις περιφέρειες, τους νομούς ή τα τμήματα νομών της Επικράτειας που δεν εντάσσονται στις περιοχές Δ', Β' και Α'. 
• ΠΕΡΙΟΧΗ Β': Περιλαμβάνει τις Β.Ε.ΠΕ., την Επαρχία Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης και την επαρχία Τροιζηνίας του Νομού Αττικής. 
• ΠΕΡΙΟΧΗ A': Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των τμημάτων τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές. Στα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α1) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και
α2) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού ή, εναλλακτικά
β) Φορολογική απαλλαγή. Αυτό το κίνητρο συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού. ή, εναλλακτικά
γ) Επιδότηση του μισθολογικού κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης. 

Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων παρέχονται υπό τους όρους και τις συνθήκες του Επενδυτικού Νόμου. Για τα επενδυτικά σχέδια, παρέχονται κατά περιοχή και κατηγορία οι ακόλουθες ενισχύσεις: 
(α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τα ποσοστά του πίνακα: 

Επένδυση ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Κατηγορία    Α       Β        Γ        Δ1      Δ2      Δ3 
Κατηγορία 1 0%    18%    30%    35%    40%    40% 
Κατηγορία 2 0%     13%    25%    35%    35%    35% 
Κατηγορία 3 40%  40%    40%    40%    40%    40% 
Κατηγορία 4 30%  30%    35%    35%    40%    40% 
Κατηγορία 5 35%  35%    35%    35%    35%    35% 

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»


Τα ως άνω ποσοστά ενίσχυσης προσαυξάνονται κατά 5% (εκτός των επενδύσεων της κατηγορίας 5), εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

• Εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός Β.Ε.ΠΕ.• Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων (Α' ή ΑΑ' τάξης).
• Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα 
• Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 ή 5 αστέρων.• Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου ή παραδοσιακού. 
• Εγκατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).• Ο επενδυτικός φορέας είναι νεοϊδρυόμενος δηλ. δεν έχει παρέλθει έτος από τη σύστασή του μέχρι την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Ή εναλλακτικά: (β) Φορολογική απαλλαγή σύμφωνα με τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα:

Επένδυση ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Κατηγορία    Α       Β        Γ        Δ1      Δ2           Δ3 
Κατηγορία 1 0%    50% 100%  100%  100%  100% 
Κατηγορία 2 0%    50%  100%  100%  100%  100% 
Κατηγορία 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Κατηγορία 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Κατηγορία 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες ανατρέξτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

Ή, εναλλακτικά: (γ) Επιδότηση του μισθολογικού κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης σύμφωνα με τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα: 

Επένδυση ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Κατηγορία    Α       Β       Γ         Δ1      Δ2      Δ3 
Κατηγορία 1 0,0% 18,4% 35,1% 40,0% 45,5% 48,1% 
Κατηγορία 2 0,0% 18,4% 33,2% 40,0% 45,5% 45,5% 
Κατηγορία 3 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 
Κατηγορία 4 35,0% 35,0% 40,0% 40,0% 45,5% 48,1% 
Κατηγορία 5 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 

Προσοχή:
(α) Θέσεις απασχόλησης συνδεόμενες με την επένδυση θεωρούνται οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται μέσα στην πρώτη τριετία από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την εξυπηρέτησή της. 
(β) Η ενίσχυση καταβάλλεται επί του μισθολογικού κόστους για το σύνολο των συνδεόμενων με την επένδυση θέσεων απασχόλησης και παρέχεται για τα δύο πρώτα έτη από τη δημιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης. Το μισθολογικό κόστος περιλαμβάνει τον μισθό πριν από την αφαίρεση φόρων καθώς και τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Επιλέξιμες για την επιδότηση είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα της οικονομίας, αν πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή τους στον επενδυτικό νόμο, όπως αυτά περιγράφονται στον Νόμο. Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε από την Κοινοτική νομοθεσία παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 15%. Σε κάθε περίπτωση τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης δεν δύναται να υπερβούν το 55%. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά για μια πενταετία το όριο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία.

Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων 
α) Ίδια συμμετοχή του επενδυτή Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών, ενώ στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, τουλάχιστον το 25% του κόστους θα πρέπει να καλύπτεται από χρηματοδοτική συμβολή του φορέα της επένδυσης που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν συνοδεύεται από καμία κρατική ενίσχυση. 
β) Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων Η έναρξη των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος, επιτρέπεται να γίνεται μετά την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της επένδυσης δεν δύναται να υπερβεί το 15% του αρχικού κόστους. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό προϋποθέσεις. Ενισχυόμενες δαπάνες Με υπουργική απόφαση ορίζονται οι ενισχυόμενες δαπάνες ανά κατηγορία επένδυσης. Ο νόμος περιέχει μια λίστα των εν λόγω δαπανών, καθώς και των δαπανών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεών της. Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία. Επίσης μπορούν να ενισχύονται δαπάνες για άυλες επενδύσεις ή για αμοιβές μελετών συμβούλων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 8% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται. 

Αρμοδιότητες και διαδικασίες εφαρμογής των ενισχύσεων 
Α) Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος (πλην αυτών που αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή αίτησης) υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ως εξής:

(α) Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, i) ύψους άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ΕΥΡΩ, που πραγματοποιούνται στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και ii) οι επενδύσεις ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ΕΥΡΩ που πραγματοποιούνται στην υπόλοιπη επικράτεια καθώς και iii) ορισμένες επενδύσεις ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς. 
(β) Στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ΕΥΡΩ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια κάθε Διοικητικής Περιφέρειας ή προκειμένου για τη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύψους μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ΕΥΡΩ.
(γ) Στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000.) ΕΥΡΩ, καθώς και οι επενδύσεις ή επιχειρηματικά σχέδια τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ΕΥΡΩ και άνω, εφόσον το 50% τουλάχιστον της ίδιας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια του εξωτερικού.
(δ) Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται οι αιτήσεις ορισμένων υποπεριπτώσεων σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις. 

B) Την αίτηση συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
(α) Οικονομοτεχνική μελέτη
(β) Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού
(γ) Όποια πρόσθετα δικαιολογητικά ανά περίπτωση 
Γ) Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ολοκληρώνεται, από την αρμόδια υπηρεσία και την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από τη γνωμοδότηση της επιτροπής, εντός του οποίου δημοσιεύεται και η περίληψη της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές. 
Δ) Καταβολή των ενισχύσεων Ο νόμος προβλέπει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση τραπεζικού δανείου.
(α) Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης: Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής:

• Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής. 
• Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Η ανάληψη του ποσού πραγματοποιείται εντός 5 μηνών. 
• Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής (αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης) που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή ή στην τράπεζα χρηματοδότησης η οποία χορήγησε βραχυπρόθεσμο δάνειο στον επενδυτικό φορέα. 

(β) Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης: Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα μετά από πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ποσό ανερχόμενο μέχρι το 50% της ενισχυόμενης δαπάνης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την παρέλευση αυτής καταβάλλεται το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.
(γ) Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης: Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάμηνο μετά από αίτηση του επενδυτή. Παρακολούθηση και έλεγχος Παρακολούθηση των επενδύσεων που εγκρίνονται γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και οι διάφορων μορφών έλεγχοι γίνονται από όργανα που συγκροτούνται με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου φορέα υπαγωγής. Ειδικά Καθεστώτα Ενίσχυσης Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθώς και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, ορίζονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του παρόντος που αφορούν την ίδια συμμετοχή, τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, τα ποσοστά και το ύψος της επιχορήγησης, το ύψος του δανείου, τα ποσοστά επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τη φορολογική απαλλαγή, τις προϋποθέσεις μεταβίβασης των μετοχών της επιχείρησης, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής στην επένδυση δημοσίων επιχειρήσεων για επενδύσεις ύψους πενήντα (50) εκατομμυρίων ΕΥΡΩ, με σημαντική επίδραση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση (δημιουργία τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεων μόνιμης απασχόλησης, εκ των οποίων ένας αριθμός δύναται να δημιουργείται σε δορυφορικές επιχειρήσεις σαν άμεσο αποτέλεσμα της προτεινόμενης επένδυσης). 
Επίσης με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζεται η κατασκευή με δημόσια δαπάνη ειδικών έργων υποδομής προς διευκόλυνση της γενικότερης λειτουργίας της μονάδας. Κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Επιχειρηματικές δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου για τις Επενδύσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

(i) Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών.
(ii) Επενδυτικά σχέδια σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις ομάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία.
(iii) Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας μη προερχόμενα από μεταποιητική δραστηριότητα. 
(iv) Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου και βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων (εσταυλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου) και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας.
(v) Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών. Επενδυτικά σχέδια λατόμευσης και αξιοποίησης μαρμάρων, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας.
(vi) Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια.
(vii) Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, εκτός αυτών για τα οποία απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση για την υπαγωγή τους στον Επενδυτικό Νόμο.
(viii) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού.
(ix) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από βιομάζα, επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιομάζας από φυτά, με σκοπό τη χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας.
(x) Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου ύδατος
(xi) Επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή/και τυποποίηση Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και/ή προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα βιομηχανικού χαρακτήρα, εκτός αυτών για τα οποία απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση για την υπαγωγή τους στον Επενδυτικό Νόμο. 
(xii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός θεματικών πάρκων που αποτελούν οργανωμένες μορφές τουρισμού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωμένης μορφής υποδομές και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων (κατ' ελάχιστον) των υπηρεσιών στέγασης σίτισης, στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής μέριμνας.
(xiii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. 
(xiv) Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων που γίνονται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού ή συνεταιρισμούς. Επίσης επενδυτικά σχέδια των ως άνω φορέων για τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων.
(xv) Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων και υγραερίων, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων και υγραερίων σε νησιά.
(xvi) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων θεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 και επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

(i) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων (3*), πρώην Β' τάξης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

(i) Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης εστεγασμένων ή/και ημιστεγασμένων σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων τουλάχιστον 30 θέσεων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

(i) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική την ηλιακή την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα, επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.
(ii) Επενδυτικά σχέδια για τη μετεγκατάσταση βυρσοδεψείων από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές και προβλέπεται η εγκατάσταση τους. 
(iii) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης ή ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους μέχρι πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά τον χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
(iv) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης, σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*) , πρώην Γ' τάξης. Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
(v) Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης, με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
(vi) Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
(vii) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργικών τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) τουλάχιστον Γ' τάξης.
(viii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων.
(ix) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών κέντρων.
(x) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης ιαματικών πηγών.
(xi) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) για επενδυτικά σχέδια που γίνονται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
(xii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γηπέδων γκολφ.
(xiii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
(xiv) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων τουρισμού υγείας.
(xv) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων προπονητικού - αθλητικού τουρισμού.
(xvi) Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, εμπορευματικών κέντρων και διαμετακομιστικών κέντρων, όπως αυτά θα οριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.
(xvii) Επενδυτικά σχέδια των μεταφορικών ή και εμπορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης, καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, όπως αυτά θα οριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.
(xviii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
(xix) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και συναφούς εξοπλισμού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες ή επιχειρήσεις, σε επίπεδο Ο.Τ.Α., Περιφερειών κ.λπ. ή άλλης γεωγραφικής περιοχής με επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
(xx) Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή. 
(xxi) Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού.
(xxii) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων. 
(xxiii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
(xxiv) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων.
(xxv) Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες χερσαίες, νησιωτικές και παραλίμνιες περιοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι περιοχές αυτές.
(xxvi) Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού. 
(xxvii) Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.
(xxviii) Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και από αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας.
(xxix) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. (xxx) Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας.
(xxxi) Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
(xxxii) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών.
(xxxiii) Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών. 
(xxxiv) Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία, επέκταση ή και ανάπτυξη στον χώρο του βιομηχανοστασίου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
(xxxv) Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

(i) Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηματικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη σύστασή τους) των μεγάλων και μεσαίων μεταποιητικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων ελάχιστου συνολικού κόστους 3.000.000 ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων, με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους: 
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά. 
• Παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ή και υπηρεσιών. 
• Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων, προϊόντων, υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών.• Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης. 
• Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην Ελληνική Επικράτεια. 
• Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών από τη σύμπραξη μη ομοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίμηση από διαφορετικούς κλάδους) με στόχο την παραγωγή, σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών.

FaLang translation system by Faboba