Προσκληση σε Γ.Σ. και εκλογες Δ.Σ. 2020

BHCC 75 Yrs Vertical High Res

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ»

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020

 

Ι. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2020 και τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του ισχύοντος Καταστατικού (αριθμός καταχώρησης στο Πρωτοδικείο Αθηνών 2172/1995) καλούνται τα Μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,

 

την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

και ώρα έναρξης 16.00

 

Button GR

Button EN

 

που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη ως προς τα συμμετέχοντα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.8 του Ν. 4712/2020 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Εκλογή Προέδρου και  δύο Γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν της διαπίστωσης της καταστατικής απαρτίας από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Θέμα 2οΕκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών μελών

Θέμα 3οΈκθεση Πεπραγμέvωv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ για το έτος 2019

Θέμα 4ο: Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2019

Θέμα 5ο: Έκθεση τωv Ελεγκτώv

Θέμα 6ο: Απαλλαγή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και τωv Ελεγκτώv από κάθε ευθύvη για το έτος 2019

Θέμα 7ο: Τροποποίηση Καταστατικού (σημαντικές αλλαγές: Άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, προσθήκη 13 «Μεταβατική Διάταξη»)

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημείωση: Τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και αφορούν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως επίσης το σχέδιο των τροποποιημένων διατάξεων του Καταστατικού μας, θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, προκειμένου να λάβετε γνώση αυτών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.α του Καταστατικού κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι, χωρίς νέα πρόσκληση, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16.00. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενημερωθούν όλα τα μέλη μέσω e-mail.

Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να λάβουν υπόψη την πρώτη ημερομηνία, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία αν είναι εφικτό επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης (συνήθη απαρτία 1/3 των ταμειακά ενήμερων μελών εξαιρούμενου του θέματος της τροποποίησης του Καταστατικού, που απαιτεί αυξημένη απαρτία 1/2 των ταμειακά ενήμερων μελών).

 

Αγαπητά Μέλη,

Βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες και όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και των επιπτώσεων που έχει επιφέρει στις οικονομίες και στον τρόπο εργασίας διεθνώς. Εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών και της απαγόρευσης συναθροίσεων τον Απρίλιο – Μάιο 2020 δεν κατέστη εφικτή η διά ζώσης πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου μας.

Είναι η πρώτη φορά που το Επιμελητήριό μας θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση των μελών του με ψηφιακό τρόπο μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχοντας τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής σας και της άσκησης του δικαιώματος της ψήφου μεταξύ άλλων στις αρχαιρεσίες της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν λήψης των πρόσφορων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την διασφάλιση του αδιάβλητου και της ακεραιότητας της όλης διαδικασίας.

Δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα να οργανώσουμε τη Γενική μας Συνέλευση με τη φυσική σας παρουσία, στην οποία θα είχαμε τη δυνατότητα networking.

Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες, η διαδικτυακή σας συμμετοχή είναι πολύ σημαντική, καθιστά εύκολη την πρόσβαση και σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε όλοι ανεξαιρέτως.

Εάν έχετε κάποιες τεχνικές απορίες για τον τρόπο πρόσβασης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα ώστε να σας βοηθήσουν οι τεχνικοί μας.

Επισημαίνουμε ότι για την κατάλληλη προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες διαδικασίες σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και παρακαλούμε τα μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή για την έγκαιρη προετοιμασία και ομαλή διεξαγωγή της.

 

ΙΙ.  Διαδικασία και προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γεvική Συvέλευση έχουν τα  μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (εξόφληση των ετήσιων συνδρομών) προς το Επιμελητήριο μέχρι και το τρέχον έτος 2020 το αργότερο έως τις 18 Νοεμβρίου 2020.

Τα μέλη που είναι νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με εκπρόσωπό τους δεόντως εξουσιοδοτημένο γραπτώς να ασκεί το δικαίωμα ψήφου τους σύμφωνα με το υπόδειγμα εξουσιοδότησης Proxy (A). Οιοδήποτε μέλος, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερο, δικαιούται να αντιπροσωπευτεί από άλλο ταμειακά ενήμερο μέλος του Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα εξουσιοδότησης Proxy (B).

Και το Proxy (A) και το Proxy (B) παρέχουν το δικαίωμα ψήφου σε όλα τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 


Proxy (A)


Proxy (B)

 

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι μέλος, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, μπορεί να εκπροσωπήσει έως και δύο (2) - το ανώτερο - ενήμερα απόντα μέλη.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο νόμιμος εκπρόσωπος της νομικής οντότητας θα πρέπει να υπογράψει δεόντως και να βάλει την εταιρική σφραγίδα στο Proxy.

Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις (proxies) πρέπει να σταλούν σκαναρισμένες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με ταχυδρομική αποστολή courier ή να παραδοθούν αυτοπροσώπως (κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το προσωπικό του Επιμελητηρίου εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊου), Προς: Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 25, 1ος όροφος, 106 74 Αθήνα, τηλ.: 210 72 10 361, υπόψιν: κας Λίνας Δέδε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή/και κας Λουΐζας Στέφα l.stefa@bhcc, το συντομότερο δυνατό πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, ώρα 17.00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής). Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές εξουσιοδοτήσεις.

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε με την κα Λίνα Δέδε ή την κα Λουΐζα Στέφα ότι έχει παραληφθεί η απαιτούμενη  εξουσιοδότηση (Proxy) από το Επιμελητήριο και ότι είναι δεόντως συμπληρωμένη, και εφόσον αφορά νομικό πρόσωπο, επιπλέον σφραγισμένη.

Ο απαιτούμενος έλεγχος  των εξουσιοδοτήσεων (proxies) και της ταμειακής ενημερότητας των μελών θα γίνει πριν την Γενική Συνέλευση με σκοπό την απαραίτητη προετοιμασία και την έγκαιρη αποστολή του κωδικού της συμμετοχής/άσκησης δικαιώματος ψήφου, καθώς και την έγκαιρη αποστολή  των τεχνικών οδηγιών της τηλεδιάσκεψης.

 

Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου, αποδέχονται τη χρήση και διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail, τηλέφωνο, τυχόν ιδιότητα εκπροσώπου νομικού προσώπου), καθώς και την τυχόν βιντεοσκόπησή τους, κατόπιν προαιρετικής ενεργοποίησης της κάμερας από το υποκείμενο πρόσωπο στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης) διεξαγωγής της Συνέλευσης και χρησιμοποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Τα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα δικαιώματα εκάστου συμμετέχοντος περιγράφονται στο παράρτημα της αίτησης εγγραφής μέλους του Επιμελητηρίου.

ΙΙΙ.  Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθεί να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στην περίοδο της πανδημίας που διανύουμε, της οποίας ο αντίκτυπος θα είναι μακράς διαρκείας. Θα πρέπει να ανταπεξέλθει σε ένα δυναμικό περιβάλλον συνεχών αλλαγών που επιβάλει η επιτάχυνση της ψηφιακής οικονομίας αλλάζοντας τα δεδομένα και τη μελλοντική λειτουργία των Επιμελητηρίων διεθνώς. Παράλληλα, θα έχει να αντιμετωπίσει το “Brexit”, μια κρίσιμη φάση αλλαγών που φέρνει νέα δεδομένα στις εμπορικές, επενδυτικές και επιχειρηματικές διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Μ. Βρετανίας.

Το 2020 το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο εορτάζει το 75ο έτος λειτουργίας του. Λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του και τις δράσεις του και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικές πρωτοβουλίες θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και θα παρέχουν νέες προοπτικές, ευκαιρίες συνεργασιών, στρατηγική πληροφόρηση και αποδοτικές λύσεις στα μέλη του.

Η είσοδος του 2020 βρήκε το Επιμελητήριο οικονομικά ισχυρό, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία και την οικονομική βιωσιμότητά του σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγούν συνολικά 15 μέλη με τριετή θητεία, εκ των οποίων τα 10 θα είναι Έλληνες υπήκοοι και τα 5 Βρετανοί υπήκοοι.

Όποιο από τα μέλη μας επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το νέο μας Διοικητικό Συμβούλιο, παρακαλούμε να υποβάλλει γραπτώς την υποψηφιότητά του σύμφωνα με το  κατωτέρω υπόδειγμα:

 

 

Υπόδειγμα υποβολής υποψηφιότητας για το νέο Δ.Σ.

 

Για την υποβολή αιτήματος υποψηφιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με το Καταστατικό του Επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν:

 • τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο μέχρι και το τρέχον έτος 2020 και έως την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Εφόσον το μέλος είναι νομικό πρόσωπο, υποψηφιότητα μπορεί να θέσει το φυσικό πρόσωπο που υποδεικνύεται ως εκπρόσωπος αυτού από το νομικό πρόσωπο. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του συγκεκριμένου μέλους/νομικού προσώπου του Επιμελητηρίου, αλλά τρίτο πρόσωπο, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η υποψηφιότητα απαιτείται η νομιμοποίησή του από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό μας Συμβούλιο δεόντως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα).
 • δικαίωμα εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί  στο Επιμελητήριο τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία λαμβάνουν χώρα οι αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να γίνει γραπτά στο Επιμελητήριο, είτε με αποστολή σκαναρισμένης επιστολής μέσω e-mail: κα Λίνα Δέδε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και κα Λουΐζα Στέφα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση (cc) τους δύο Προέδρους του ΔΣ: κα Άννα Καλλιάνη: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κ. Alexander Turner: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), ή μέσω courier (Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, Βασιλίσσης Σοφίας 25, 1ος όροφος, Αθήνα 106 74, υπόψιν: κας Λίνας Δέδε ή/και κας Λουΐζας Στέφα), το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα).

 

IV. Τροποποίηση Καταστατικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 17 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς ψήφιση την τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού (1995), λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και την ευελιξία που απαιτούν οι συνθήκες. 

Οι κύριες τροποποιήσεις του προτεινόμενου προς ψήφιση Καταστατικού είναι οι ακόλουθες:

 • Άρθρο 2: Σκοπός (επέκταση / διεύρυνση της περιγραφής των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου)
 • Άρθρο 3: Μέλη (επαναπροδιορισμός της έννοιας του τακτικού μέλους ώστε να περιλαμβάνονται όλα τα μέλη, επαναπροδιορισμός των υποχρεώσεων των μελών, κατάργηση κατηγορίας του αντεπιστέλλοντος μέλους)
 • Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο (τροποποίηση περί απαρτίας, πρόβλεψη τηλεδιάσκεψης, επαναπροσδιορισμός της εκπροσώπησης, χρονικοί περιορισμοί θητείας στη συμμετοχή μελών στο ΔΣ)
 • Άρθρο 5: Θητεία (μικρή τροποποίηση για την έναρξη και λήξη της θητείας του ΔΣ)
 • Άρθρο 6: Τα Οικονομικά του Επιμελητηρίου (διευκρίνιση/τροποποίηση περί επιλογής του λογιστικού γραφείου για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων)
 • Άρθρα 7&8: Γενικές Συνελεύσεις (αύξηση σε 3 από 2 του αριθμού των απόντων μελών που μπορεί να εκπροσωπεί ένα μέλος, πρόβλεψη δυνατότητας συμμετοχής με απόσταση σε Γενική Συνέλευση, τροποποίηση ώστε η Γενική Συνέλευση να εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα)
 • Άρθρο 9: Αρχαιρεσίες (Διαγραφή ορισμένων περιορισμών συμμετοχής σε ΔΣ, τροποποίηση της διαδικασίας κατάρτισης  του ψηφοδελτίου)
 • Άρθρο 10: Κατάργηση άρθρου περί σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού
 • Άρθρο 13: Προσθήκη Μεταβατικής Διάταξης.


Το προτεινόμενο προς ψήφιση Καταστατικό θα αποσταλεί στα μέλη του Επιμελητηρίου πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με e-mail και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου.

 

V. Τεχνικές Οδηγίες για την Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Η φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με ψηφιακό τρόπο, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όλα τα Μέλη του Επιμελητηρίου δύναται να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση, χωρίς την φυσική τους παρουσία μέσω συγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας. μετά την απαραίτητη διαδικασία πιστοποίησης του δικαιώματος συμμετοχής τους. Πριν την Γενική Συνέλευση θα λάβετε ενημέρωση με τις τεχνικές οδηγίες της τηλεδιάσκεψης και της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί.

Η διαδικασία ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (https://grnet.gr/services/digital-services/zeus/).

Τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου που θα έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, θα λάβουν εγκαίρως μετά την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έναν προσωπικό κωδικό στο e-mail τους που θα έχουν δηλώσει με το οποίο θα εισέλθουν στο σύστημα ΖΕΥΣ και θα ψηφίσουν επί των επιμέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Μέλη τα οποία έχουν προσκομίσει εξουσιοδότηση (proxy) εκπροσώπησης άλλου μέλους θα λάβουν επιπρόσθετο κωδικό.

Οι αναγκαίες αναλυτικές τεχνικές οδηγίες θα αποσταλούν έγκαιρα στους συμμετέχοντες, ενώ επιπρόσθετα και το Προεδρείο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η Εφορευτική Επιτροπή θα παρέχουν επιπλέον διευκρινίσεις κατά τη Γενική Συνέλευση.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) – Google Chrome ή Mozilla Firefox- και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου 210 72 10 361, με την κα Λίνα Δέδε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή την κα Λουΐζα Στέφα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Επίσης, κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί helpdesk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στα μέλη και στους εκπροσώπους τους στο τηλέφωνo 210 72 10 361.

 

VI. Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης - Εφορευτική Επιτροπή

Σας ενημερώνουμε ότι για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρακαλούμε όποια μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν:

 1. είτε στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, είτε ως Πρόεδρος είτε ως ένας εκ των δύο Γραμματέων,
 2. είτε ως μέλος της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (η οποία σύμφωνα με το Καταστατικό απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και δύο μέλη)

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτά στο Επιμελητήριο (μέσω αποστολής e-mail, στις κυρίες Λίνα Δέδε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Λουΐζα Στέφα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως την Παρασκευή  6 Νοεμβρίου 2020, καταληκτική ώρα 17.00, ώστε να ακολουθήσει η κατάλληλη τεχνική προετοιμασία μέσω του παρόχου ΖΕΥΣ. Επισημαίνουμε ότι θα απαιτηθεί εκπαίδευση επί των software που θα χρησιμοποιηθούν και επί της ψηφιακής διαδικασίας καθώς και εξοικείωση με το σύστημα διαχείρισης του παρόχου ΖΕΥΣ.

Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Καταστατικό, θα γίνει κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης μετά την εκλογή του οριστικού Προέδρου και Γραμματέα αυτής. Για κάθε ενδεχόμενο, προτείνεται η εκλογή επιπλέον τριών αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι τα υποψήφια μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και τα υποψήφια μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα πρέπει να βρίσκονται με τη φυσική τους παρουσία στα γραφεία του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου όπου θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

 

  

VII. Διαδικασία Ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων

Τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους ψηφίζοντας εξ αποστάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης η ψηφοφορία για την λήψη αποφάσεων και την εκλογή σύμφωνα με τα θέματα της ημερησίας διάταξης θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του παρόχου ΖΕΥΣ. Με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν επιλέγοντας μία από τις κατωτέρω τρεις επιλογές κλικάροντας το αντίστοιχο κουτάκι/box στην οθόνη τους:

 • Ναι / Εγκρίνω
 • Όχι / Δεν εγκρίνω
 • Λευκό

Εφόσον δηλωθούν περισσότερα μέλη για την εκλογή τους (1) στο Προεδρείο της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης ή (2) στην Εφορευτική Επιτροπή, θα ακολουθήσει φανερή ψηφοφορία κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δεν θα  διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του παρόχου ΖΕΥΣ, αλλά θα γίνει ονομαστικά κατόπιν προσφώνησης ενός εκάστου εκ των συμμετεχόντων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί, από τα μέλη που θα συμμετέχουν ή θα εκπροσωπούνται/αντιπροσωπεύονται σε αυτή.

Ειδικά οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν με μυστική ψηφοφορία μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του παρόχου ΖΕΥΣ. Θα ψηφίσετε επιλέγοντας τον ή τους υποψηφίους κάνοντας κλικ δίπλα στο όνομά τους, αφού σας δοθεί πρόσβαση στην πλατφόρμα της ψηφοφορίας με την χρήση του προσωπικού σας κωδικού, που θα σας έχει προηγουμένως αποσταλεί στη δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί σε ψηφιακή μορφή το ψηφοδέλτιο με τα στοιχεία όλων των υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά και την κατανομή τους σε Έλληνες και Βρετανούς υπηκόους. Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής μέχρι 15 υποψηφίων, εκ των οποίων μέχρι 10 ελληνικής και μέχρι 5 βρετανικής υπηκοότητας.

Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν από την Εφορευτική Επιτροπή στη Γενική μας Συνέλευση, οπότε θα ανοίξει και στη συνέχεια θα κλείσει αυτόματα η σχετική εφαρμογή για να ψηφίσετε.

 

VIII. Διαδικασία Υποβολής Ερωτήσεων από τα μέλη, που θα συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, τα Μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μόνο γραπτώς ερωτήσεις μέσω εργαλείου chat, όπου θα αναγράφουν στο τέλος το όνομα και το επώνυμό τους καθώς και τα στοιχεία του εκπροσωπούμενου από αυτά νομικού προσώπου, εφόσον συμμετέχουν με την ιδιότητα του εκπροσώπου νομικής οντότητας. Δεν θα γίνονται αποδεκτές ανώνυμες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης και θα είναι ορατές σε όσους συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση.

 

 

Αγαπητά Μέλη,

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας και θα χαρούμε ιδιαίτερα για τη συμμετοχή σας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου μας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με ώρα έναρξης στις 16.00 ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη και περίπλοκη περίοδο.

Με εκτίμηση,

Άννα Καλλιάνη      Alexander E.G. Turner                                    

Πρόεδρος              Πρόεδρος

    BHCC 75 Yrs Horizontal High Res

FaLang translation system by Faboba